islamiyorum

Bu Sayıda

12. Sayı Kış 2012

Bir yolculuğun planlanmış olan sonuna ulaşmış bulunuyoruz. İslamiyorum Dergisi, dergiyi oluşturan kadronun kendilerine dönük bir okuma ve düşünme faaliyeti olarak ortaya çıkmıştı. Dergi şekline dönüşmesi ise bu düşünme sürecinin başka Müslümanlarla da paylaşılmasına dönük bir niyeti ifade ediyordu; ola ki düşünceleriyle bizlere katkı yapacak kimseler çıkabilir veya bu okumalardan yararlananlar olabilir… Okumalarımızı dergiye dönüştürme meselesi gündem olduğunda da bazı kaygılarımız ...

Read More »

Nasscılığın – Kur’ancılığın Çıkmazı / Hamdi TAYFUR

Son üç yıldan beri yazdığım yazılarda, Kur’ani bakış açısıyla bir duruş sergileme çabası içinde olan ve bu duruşlarıyla günümüz dünyasının sorunlarına çözüm üretmeye çalışan İslami perspektif sahiplerinin içine düştüğü çıkmazları açıklama çabama “akletme” kavramı üzerinden bir giriş yapmaya çalıştım. Akletmenin önündeki muhtelif engelleri örneklerle açıkladım. Aslında konuyu getirmeye çalıştığım nokta; Müslümanların tartışılmaz kaynak olarak gördükleri Kur’an ve onunla birlikte bir ...

Read More »

Yeni Kelam, Şeriatın Sınırları ve Dini Metinlerin Tefsir Teorisi / Muhammed Müctehid ŞEBUSTERİ

Yazarın, Mana yayınları  tarafından basılan; “Hermenötik, Kur’an ve Sünnet” isimli kitabından alıntılanmıştır   Hovze  Dergisi: Bu alanla  ilgili yaptığınız ön çalışmaları göz önünde  bulundurarak, bize Yeni Kelam’ın düşünsel altyapısı, nasıl şekillendiği ve kapsamının ne olduğunu  açıklar mısınız? Müçtehid Şebusteri: Yeni Kelam’dan bahsetmek ancak son birkaç yüzyılda Batı dünyasında meydana gelen yeni felsefe ve düşünceleri göz önünde bulundurursak anlamlı olacaktır. Çünkü ...

Read More »

Mantık Tartışmaları

Mantığın, Neden Felsefe Ortaya Çıktıktan Yaklaşık Üç Yüzyıl Sonra Tedvin Edildiğine Dair Yapılan Yuvarlak Masa Toplantısı   Abuzer Dişkaya: Merhaba arkadaşlar. Bugün mantık ilmiyle ilgili çok az kişinin üzerinde durduğu bir meseleyi ele alacağız. Bu konudaki temel sorumuza ve sizlerin değerli cevaplarına geçmeden önce müsaadenizle hatırlatma mahiyetinde olan kısa bir giriş yapmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi felsefe M.Ö. Altıncı yüzyılda ...

Read More »

Helal Süleyman’a Vah Eyyub’a mı? / Latif Kınataş

İslam kültüründe yapılan her iş, yazılan her eser için “Çaba bizden başarı Allah’tandır” sözü -bazen yapmacık bir tevazu ifadesi olarak kullanılsa da- esasında Allah-insan-hayat arasındaki ilişkide tevhidi düşünce ve bakışı yansıtan veciz bir ifade olsa gerek. Söylenmek istenen şudur: Her varlık kendine gerekeni ve üstüne düşeni yapar. İnsan insan olmanın, Allah da ilah ve rab olmanın gereğini. İnsana düşen, yaptıklarını ...

Read More »

İnsanı Değiştirmenin İnsanca Yolu Var! / Metin Yılmaz

Değişim, bir halden başka bir hale geçiştir. Üzerinde bulunulan halde, belli bir süreç içerisinde bazı özelliklerin azalması veya hepten kaybolması ile ya da artması veya olmayanın eklenmesiyle gerçekleşir. Değişenin, akıl ve irade sahibi olup olmaması sürecin niteliğini belirler. Eğer değişen irade ve akıl melekelerinden yoksun ise, değişim bir değiştirene tabi olarak gerçekleşir. Değişimin öznesi, değiştiren olur, değişimin yön ve rotasını, ...

Read More »

ROMANYA Farklı Bir Avrupa Ülkesi / A. Hamdi ALKAN

1998 yılının 30 Ağustos günü maa aile Romanya’ya gitmek üzere Kapıkule sınır kapısından çıkışımızı dün gibi hatırlıyorum. O günkü hissiyatımı, ruh halimi bugünden analiz etmek çok kolay olmasa da ne yaptığını bilen bir insan kararlılığında hareket ettiğimi düşünüyorum. Daha önceden hiç yurtdışı tecrübesi yaşamamış, sadece bir kez yine Romanya’ya birkaç günlüğüne gelmiş ve dönmüş birisi olarak beni ve ailemi nasıl ...

Read More »

Bu Sayıda

11. Sayı Sonbahar 2012

Günümüzde kendisini “Müslüman” olarak tanımlayan insanlardan büyük bir çoğunluğu, “İslam” denince; kendine göre sınırlı helalleri – haramları olan ve bazı ibadetlerin yerine getirilmesini isteyen bir dini hatırlamaktadır. Bunlara uyulduğu takdirde de Allah’ın rızasına ulaşılacağını ve cennetin elde edileceğini düşünmektedir. Böyle bir anlayışın kişiyi cennete ulaştırıp ulaştırmayacağı, kişinin Allah’a karşı samimiyetiyle ilgili bir durumdur; hükmünü ve karşılığını Allah verir. Ama böyle ...

Read More »

İslami Cemaat ve Sivil Toplum Kuruluşlarında Yapılaşma ve Organizasyon Problemleri / Nuri YILMAZ

Düşünce, iş ve eylemlerinde “İslam’a uygunluk” vasfını arayan; yeryüzündeki sorunların üzerine “İslam” bakış açısı ile gitmeye çalışan ve problemlerinin çözümünü “İslam düşüncesinde” arayan Müslümanlar, her dönemde var oldular. Nitekim günümüzde de varlar… Kimileri kaygılarını, bireysel duyarlılığı gösteren niyetlerle açığa vuruyorlar; kimileri ise tek başına “niyet”i yeterli bulmayıp organize faaliyetlere girişiyorlar. Pratiğe dönüşmeyen bir niyet, filizlenmemiş tohum gibidir; belki çok faydalı ...

Read More »

Müslümanların Toplumsal Yapılanmalarının Trajik Serencamı Otoriter Düşünce ile Baskıcı Yapılar Arasındaki İlişki Üzerine / Mehmet Yaşar SOYALAN

GİRİŞ Bir önceki sayıda “İslamcılık”ın, sorunlarının bugüne özgü olmadığını, doğasından kaynaklandığını ve kadim bir özelliğe sahip olduğunu ifade etmiştim. Kendilerini Müslüman olarak isimlendirenlerin varoluşlarını sürdürebilmek için yaptıkları mücadeleyi, ister “cihad”, ister “İslami Mücadele” isterse “İslamcılık” olarak isimlendirsinler, ortaya koyulan ilke ve uygulamaların, Kur’an’ın temel ilke ve hedefleri ile kıyaslandığında, bu temel ilke ve hedeflerle ciddi çelişki ve çatışmalara işaret ettiğini ...

Read More »