Yusuf imamoğlu

İslami Mücadelede Yöntem Sorunu / Yusuf İmamoğlu

yüzyılda hız kazanan İslami gelişmenin önemli sorunlarından biri yöntem konusudur. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sistematik bir nitelik kazanan konunun daha önce kayda değer olmadığı söylenemez. Aksine yöntem, öncesinde de önemli kavramlardan biridir, ama bugün bizim tartıştığımız biçim, öncekilere göre önemli farklılıklar ihtiva etmektedir. Hilafetin saltanata dönüşmesinden sonra kurulan devletlerin İslami esaslara dayanmak, İslam’ı yaymak, Allah’ın adını yüceltmek gibi iddiaları ...

Read More »

İslami Mücadele ve Yapılanma Problemi / Yusuf İmamoğlu

İslami mücadelenin yapılanması ile ilgili, yapıların kendilerinden kaynaklanan birçok problem yaşıyoruz. Bu problemler, İslami mücadelenin gereğine inanarak ortaya çıkan yapıların, sahip oldukları ideolojiden lider profillerine, diğer yapılarla ilişkilerinden genel insan toplumu ile diyaloglarına, müntesip bireylere ilişkin problemlere kadar birçok alanda kendisini göstermektedir. Her bir cemaat kendisini hakkın yegâne temsilcisi olarak görüyor, sahip olduğu ideolojiyi zamanın şüphe götürmez İslami düşüncesi olarak ...

Read More »

Mücadele / Yusuf İmamoğlu

Mücadele, son dönem İslami gelişmeler çerçevesinde önemli kavramlardan biri haline gelmiştir. Son dönemden kasıt, Şah Veliyyullah’la başlayıp Afgani ve Abduh ile hız kazanan, Benna, Mevdudi, Kutup ve Humeyni ile kırılmalar gerçekleştirerek yeni bir sürece giren ve yeni kırılma/gelişmelerle halen devam etmekte olan dönemdir. Bu gelişmelerin muharrik gücü; bireysel hayatın, vicdanın, ibadethanelerin sınırlarına hapsedilemeyecek ve de aydınlığın ışığı bir hayat görüşü ...

Read More »

Tarih Boyunca “Bir Arada Yaşam” Sorunu ve Çözümler / Yusuf İmamoğlu

Toplumun ne olduğunu tanımlamak üzere sosyal bilimlerin çoğunlukla kabul ettiği iki tür yaklaşım vardır: Biri çatışmacı model, diğeri ise fonksiyonalist model. Çatışmacı model, insan çıkarlarının çatışmasını önemserken; fonksiyonalist model, insanların ortak noktalar üzerinde anlaşmaya varmasını önemser. Her ikisi de toplumu bir yapı olarak kabul ettiği için birine çatışmacı yapısalcılık, diğerine yapısal-fonksiyonel model de denmektedir. “Toplumun bir bütün olarak nasıl işlediğini, ...

Read More »

Müslümanlardan Modern Dünyaya Öneriler / Yusuf İmamoğlu

Müslümanların, İmam Gazali’den (1058-1111) sonra bir duraklama dönemine girdiği genel kabul gören bir fikirdir. Batı’da ise aynı dönemlerde başlayan fikri gelişim kıpırtıları 17-18. yüzyılda iyiden iyiye serpilerek devrimler yapacak bir boyuta ulaştı. Müslümanların duraklamaya, Batı’nın ise gelişmeye başlamasından sonra sürecin her bakımdan Müslümanların aleyhine döndüğü görülmektedir. Osmanlı’nın gerilemesi, dağılması ve sonunda parçalanıp yıkılması bu sürecin somut bir göstergesi sayılabilir. Gücünü ...

Read More »

Tarih Boyunca Dinler, İdeolojiler ve Kurucu Fikirler / Yusuf İmamoğlu

Bilgi, insanın sahip olduğu en büyük güçtür dersek sanıyorum yanılmış olmayız.[1] Bilgiye sahip olmadan ne dini ne dünyevi bir konuda isabetli davranmamız mümkün olmaz. Neyin nasıl yapılacağını bilmeden ne doğru davranmak mümkündür ne de güç/kuvvet tek başına bir fayda sağlayabilir. Güce ve elde bulunan bütün imkânlara yön verebilecek; varlığı, vakıaları ve olguları doğru analiz etmemizi sağlayacak olan bilgidir. Daha iyi ...

Read More »

MUHALEFET / Yusuf İmamoğlu

Toplumlar farklı inançları, hayat görüşleri, hedefleri ve talepleri bulunan farklı çevrelerden oluşur. Her bir çevre/topluluk da benzer farklılıklara sahiptir. Sayısal ölçek ne kadar daraltılırsa daraltılsın çeşitlilik ve farklılığı ortadan kaldırma ihtimali söz konusu değildir. Muhalefet, temelini işte bu farklılık ve ona bağlı hak ve hakkı arama çabasında bulur. Farklılığın hayat bulma çabası, çeşit ve alternatif zenginliği olduğu kadar sosyal sorunların ...

Read More »

Demokrasi ve Hakimiyetin Kaynağı Problemi / Yusuf İmamoğlu

İslam ve demokrasi konusu, Müslümanlar arasındaki en tartışmalı konulardan birisidir. Kimileri “demokrasi” ile “şura” arasında benzerlikler olduğunu söylemekte; demokratik yönetimlerde halk iradesinin yönetime yansıdığını, halkın kontrolünün otorite üzerinde hissedildiğini düşündükleri için demokrasiyi İslam’a uygun görmektedir. Sağladığı özgürlük ortamının ve farklı fikirlerin kendisini ifade etmesine imkân vermesinin İslam’ın yeryüzündeki hedefleriyle örtüştüğünü savunmaktadır. Kimileri ise içinden çıktığı kültür, ortam ve ona rengini ...

Read More »

İktidara Gelme Yöntemi Olarak Devrim / Yusuf İMAMOĞLU

Devrime Giden Süreç İnsanoğlu topluluklar halinde yaşayan bir varlıktır. Topluluk halinde yaşamak ise organize olmayı gerektirir. Toplumun huzuru için işlerin yolunda gitmesi, kimsenin haksızlığa uğramaması, kargaşanın bertaraf edilmesi gerekir. Ayrıca dışarıdan gelecek tehditlere, deprem, kuraklık gibi doğal şart ve afetlere karşı da emniyet gerekmektedir. Toplumda düzen, disiplin ve adaleti sağlamak, tehlikelere gerektiği gibi tedbirler almak ve karşı koymak, bireylerin tek ...

Read More »

İslam Devleti Tartışmaları ve İslamofobi / Yusuf İMAMOĞLU

11 Eylül’de Amerika’da ikiz kulelere düzenlenen saldırının ardından İslamofobinin yükseliş trendine girdiğini gördük. Amerika’dan başka İngiltere, Türkiye gibi başka ülkelerde de İslam’ın adı kullanılarak birçok terörist eylem gerçekleştirildi. Bu eylemler İslamcı örgütlere, Müslümanlara mal edildi. 11 Eylül’den sonra İslam, dünyada terörizmin en büyük kaynağı olarak gösterilmeye çalışıldı. Paralel olarak Türkiye’de de 28 Şubat’tan sonra siyasi çalkantıların, uyumsuzlukların, problemlerin kaynağı olarak ...

Read More »