12. Sayı Kış 2012

Bu Sayıda

Bir yolculuğun planlanmış olan sonuna ulaşmış bulunuyoruz. İslamiyorum Dergisi, dergiyi oluşturan kadronun kendilerine dönük bir okuma ve düşünme faaliyeti olarak ortaya çıkmıştı. Dergi şekline dönüşmesi ise bu düşünme sürecinin başka Müslümanlarla da paylaşılmasına dönük bir niyeti ifade ediyordu; ola ki düşünceleriyle bizlere katkı yapacak kimseler çıkabilir veya bu okumalardan yararlananlar olabilir… Okumalarımızı dergiye dönüştürme meselesi gündem olduğunda da bazı kaygılarımız ...

Read More »

İslami Mücadelede Yöntem Sorunu / Yusuf İmamoğlu

yüzyılda hız kazanan İslami gelişmenin önemli sorunlarından biri yöntem konusudur. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren sistematik bir nitelik kazanan konunun daha önce kayda değer olmadığı söylenemez. Aksine yöntem, öncesinde de önemli kavramlardan biridir, ama bugün bizim tartıştığımız biçim, öncekilere göre önemli farklılıklar ihtiva etmektedir. Hilafetin saltanata dönüşmesinden sonra kurulan devletlerin İslami esaslara dayanmak, İslam’ı yaymak, Allah’ın adını yüceltmek gibi iddiaları ...

Read More »

MODERN DÜNYADA “İSLAMİ MÜCADELE” İçin Yeni Hedefler ve Yeni Yöntemler / Nuri YILMAZ

Konu başlığımızın eksenine bütün Müslümanların üzerinde ittifak etmediği bir kavramı yerleştirmiş olduk. Dini bazı teolojik kabullere ve ibadete indirgeyen İslam yorumları açısından “mücadele” diye bir olgudan bahsedilemez. Bu kavram, dini siyasallaştırmak isteyenlerin ortaya çıkardığı bir bid’attir. Modern dönemlerin önümüze çıkardığı temel sorunlardan biri olan “birlikte yaşamak” problemine, “çoğulculuk” veya “hoşgörü” kavramlarıyla çözüm arayan Müslümanlar için ise “İslami mücadele” diye bir ...

Read More »

Reform, İçtihad ve Tecdid Bağlamında İslam ve Hayat / Yasin AKTAY

“Milel ve Nihal, 5 (2), 43-73” dan alıntılanmıştır.   Modern dünyanın hâkim ve revaçtaki değerleri bağlamında düşünüldüğünde, reform kavramı son derece olumlu çağrışımları olan bir kavramdır. Eski dünyanın köhnemiş alışkanlıklarının düzeltilmesi, yeni ve taze formların benimsenmesi, rutinleşmiş ve rutinleştiği için hayatın dinamizmini karşılamaktan uzaklaşmış kurumlarının yeniden yapılandırılması, modern dünyanın tarihsel seyrine paralel gelişmelerdir. Modern dünyanın başlangıcına, bilhassa Hıristiyanlık tarihi içinde ...

Read More »

İslami Hareketlerde Ahlaki Zafiyetler / Ali ÖNER

Müslümanların bugün içinde bulundukları durumun nedenlerinin en önemlisi, içlerini kemiren ve onları yiyip bitiren ahlaki zafiyetlerdir. Bu ahlaki zafiyetlerden dolayı inanmış oldukları değerleri ya tam anlatamamakta ya da anlattığı şeyde inandırıcı olamamaktadır. Bugün İslami bir çalışma içinde olan ve bunu belli bir metot içinde gerçekleştiren grupların her biri İslami yapılanmaya gitmekte ve kendileri farklı isimlendirilse dahi gelip dayandığı ana eksen ...

Read More »

Nasscılığın – Kur’ancılığın Çıkmazı / Hamdi TAYFUR

Son üç yıldan beri yazdığım yazılarda, Kur’ani bakış açısıyla bir duruş sergileme çabası içinde olan ve bu duruşlarıyla günümüz dünyasının sorunlarına çözüm üretmeye çalışan İslami perspektif sahiplerinin içine düştüğü çıkmazları açıklama çabama “akletme” kavramı üzerinden bir giriş yapmaya çalıştım. Akletmenin önündeki muhtelif engelleri örneklerle açıkladım. Aslında konuyu getirmeye çalıştığım nokta; Müslümanların tartışılmaz kaynak olarak gördükleri Kur’an ve onunla birlikte bir ...

Read More »

İslam Felsefesi Nedir? / Abuzer DİŞKAYA

Bir İslam felsefesinin var olup olmadığı ve varsa bu felsefenin mahiyetinin ne olduğu sorusu uzun zamandır etrafında oldukça hararetli tartışmaların yaşandığı bir konudur. Acaba “İslam felsefesi nedir?” diye bir soru sormak anlamlı ve doğru mudur yoksa İslam ve felsefe yan yana gelemeyecek iki çelişik kavram mıdır? Doğal olarak her iki anlayışı savunanlar da bulunmaktadır. Öncelikle bir hatırlatma ve uyarı ile ...

Read More »

Geleneksel İslam’dan Kendi içinde Bir Amacı Olan İslam’a / Muhsin KEDİVER

İslami Yorum İçin Çeviren: Fatih Peyma  Bu makale 2011 yılında “Die Welt des Islams” (Sayı 51) isimli İslami bir akademik dergide yayınlanmıştır. İran’da dini düşüncenin gelişimi özellikle son yüzyılda büyük bir artış göstermiştir. Bu, İslam’ın geleneksel görüşünden “kendi içinde bir amaç’’ olan bir İslami görüşe geçiş olarak da yorumlanabilir. Geleneksel İslam derken, İslam düşüncesi için sabit, kutsal ve idealleştirmiş bir ...

Read More »

Yeni Kelam, Şeriatın Sınırları ve Dini Metinlerin Tefsir Teorisi / Muhammed Müctehid ŞEBUSTERİ

Yazarın, Mana yayınları  tarafından basılan; “Hermenötik, Kur’an ve Sünnet” isimli kitabından alıntılanmıştır   Hovze  Dergisi: Bu alanla  ilgili yaptığınız ön çalışmaları göz önünde  bulundurarak, bize Yeni Kelam’ın düşünsel altyapısı, nasıl şekillendiği ve kapsamının ne olduğunu  açıklar mısınız? Müçtehid Şebusteri: Yeni Kelam’dan bahsetmek ancak son birkaç yüzyılda Batı dünyasında meydana gelen yeni felsefe ve düşünceleri göz önünde bulundurursak anlamlı olacaktır. Çünkü ...

Read More »

Mantık Tartışmaları

Mantığın, Neden Felsefe Ortaya Çıktıktan Yaklaşık Üç Yüzyıl Sonra Tedvin Edildiğine Dair Yapılan Yuvarlak Masa Toplantısı   Abuzer Dişkaya: Merhaba arkadaşlar. Bugün mantık ilmiyle ilgili çok az kişinin üzerinde durduğu bir meseleyi ele alacağız. Bu konudaki temel sorumuza ve sizlerin değerli cevaplarına geçmeden önce müsaadenizle hatırlatma mahiyetinde olan kısa bir giriş yapmak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi felsefe M.Ö. Altıncı yüzyılda ...

Read More »