08. Sayı Kış 2011

Bu Sayıda

İslam sadece kuru bir inanç veya ibadetlerden ibaret bir din değildir. İnsan için gönderilmiştir ve hayata dair iddiaları vardır. Bu iddialar, Resulullah öncülüğünde oluşan bir toplum tarafından, o günün şartlarına ve imkanlarına uygun bir şekilde temsil edilebilmişti. Fakat sonraki dönemlerde gelişen siyaset teorileri, devleti kutsallaştırdı ve yöneticiyi “Allah’ın yeryüzündeki temsilcisi” haline getirdi. “İmtihan edilmekte olan sorumlu insan” yerini, “itaatkar Müslüman”a ...

Read More »

Din ve İdeolojilerin Hayata Müdahale Biçimleri / Nuri YILMAZ

Din ve ideoloji, insanın yaşamıyla ilgili sorunları çözmek üzere ortaya çıkmış veya aranıp bulunmuş yollardır. İnsan içindir ve insanla ilgilidir. Cismani bir varlığı yoktur. Bireyin (ve ilgi görürse toplumun) zihninde karşılık bulur. Kendisini sahiplenenler sayesinde de “temsiliyet” şeklinde bir varlık edinmiş olur. Dolayısıyla din ve ideolojiler hayata müdahale edemezler. Onlar sadece hayata dair öneriler içerirler. Bu öneriler kimi akıllarda karşılık ...

Read More »

Müslümanlardan Modern Dünyaya Öneriler / Yusuf İmamoğlu

Müslümanların, İmam Gazali’den (1058-1111) sonra bir duraklama dönemine girdiği genel kabul gören bir fikirdir. Batı’da ise aynı dönemlerde başlayan fikri gelişim kıpırtıları 17-18. yüzyılda iyiden iyiye serpilerek devrimler yapacak bir boyuta ulaştı. Müslümanların duraklamaya, Batı’nın ise gelişmeye başlamasından sonra sürecin her bakımdan Müslümanların aleyhine döndüğü görülmektedir. Osmanlı’nın gerilemesi, dağılması ve sonunda parçalanıp yıkılması bu sürecin somut bir göstergesi sayılabilir. Gücünü ...

Read More »

İslam (Müslümanlar) Günümüz Dünyasına Nasıl Müdahale Edecek? / Nuri YILMAZ

“İslam nasıl müdahale edecek” şeklinde bir başlıkla başlamak zorunda kaldık. Oysa İslam cismani varlığı olan bir kurum veya bir kişi değildir; ne öneride bulunabilir, ne de müdahale edebilir. Öneride bulunan veya müdahale eden, onun evrensel prensiplerini kavramış ve ona iman etmiş olan insandır. Bugüne kadar Müslümanlar, İslam’ın kendilerine ne söylediğini anlamak ve ona göre yaşamlarını oluşturmak için birçok çabalar sarf ...

Read More »

Bilginin İslamileştirilmesi / İsmail Raci Faruki

Aynı İsimli Kitaptan İslamiYorum tarafından Özetlenmiştir Toplumun ıslahı, zulüm odakları tarafından yaratılan fesadın bertaraf edilmesi için İslam dünyasından yükselen birçok öneri bulunmaktadır. İslam dışı, özellikle de Batı kaynaklı dünya görüşü önerilerinin tüm dünyayı sardığı dönemden beri bu önerilerin önemi daha da artmıştır. Batı’nın yarattığı toplumsal deformasyonlara karşı olmayı da içine alan, Müslümanların önerilerinin çoğunluğunda siyaset, devlet, hâkimiyet gibi konuların daha ...

Read More »

Düşüncenin Okullaştırılması ve 21. Yüzyılda Müslümanların Geleceği / M. Kürşat Atalar

Almanya – Essen Konferansı / 17.08.2008 Öncelikle “düşüncenin okullaşması” derken, kastımızı vuzuha kavuşturmamız gerekir. Burada belirli fikirlerin bir ‘okul’, ‘ekol’, ‘mezhep’ formatında ifadesi kastedilmektedir. Düşüncenin okullaşması, bir süreç işidir ve her süreç gibi düşüncenin okullaşması süreci de, beşeri bir faaliyetin genel özelliklerini üzerinde taşır. Yani her faaliyet gibi, düşünce de, başlar, gelişir, kemal düzeyine ulaşır, sonra da zevale uğrar. Dolayısıyla, ...

Read More »

Cemaat Diktatörlerinin Psikanalizi / Hamdi Tayfur

Giriş Cemaat liderleri ve diktatörlük! Bu iki ifade bir arada kullanılabilir mi? Atasoy Müftüoğlu “manevi diktatörler” diyerek ifadeyi çok daha fazla genelleştiriyor; küçük cemaat gruplarından çıkartıp topluma şamil kılıyor. Manevi baskılarıyla pek çoklarının akıllarına prangalar vuran ve kalplere kurdukları tahtlarda küstahça oturmaktan iflah olmaz derecede zevk alan bu diktatörlerin, kapalı cemaat topluluklarında küçük iktidarlara oynayan cinslerini “cemaat diktatörleri” olarak isimlendirmek ...

Read More »

Etkisi ortada Kendisi Kenarda Bir Düşünür: Malik Bin Nebi’nin Düşünceleri ve Türkçe Kültür Dünyasındaki Seyri / Asım Öz

“Malik Bin Nebi, bir Gazali imanına, İbn Haldun’un fikri kapasitesine, Cemaleddin Afganî’nin gerilimine ve Hasan El-Benna’nın azmine sahip bir düşünürdü. Kendisi, Reşid Rıza, Muhammed İkbal ve hem öğrencisi hem de devam ettiricisi olduğu İbni Badis.. gibi düşünürler ve ıslahatçılar sülalesi içinde yer alıyordu.” Raşid Bin İsa Kültürel dünyanın görece hareketlendiği en azından ellili yıllardaki durgunluğunu terk ettiği 1960 sonrasında Müslüman ...

Read More »

“Tek Bir ümmet” Neden Sadece Duygusal Bir Slogan Olarak Kalıyor? / Asghar Ali Engineer

İslami Yorum İçin Çeviren: Fatih Peyma   On dört asır boyunca sürekli tek bir Allah, tek bir Peygamber, tek bir Kur’an sloganını ve Müslümanların hep birlikte tek bir ümmet oluşturmalarının gerektiği inancını duyduk. Diğer bir yandan çok ilginçtir ki, ulemalarımız Peygamberimizin “ümmetim 72 fırkaya bölünecektir ve bunlar arasından sadece bir tanesi kurtuluşa erecektir” hadisini anlatagelmişlerdir. İşte böyle kendi kendimizle çelişmekteyiz. ...

Read More »

Anayasa Soruşturması

Türkiye AKP öncülüğünde bir değişim yaşıyor. Asker, yargı ve bürokratik vesayet yıkılmaya, bütün çeteleri ile derin devlet ortadan kaldırılmaya, ulus-devlet anlayışı değiştirilmeye çalışılıyor. Devletin, hukuk devleti olması ve “efendi devlet” anlayışının yerini “hizmetkar devlet” anlayışının, “devlet” merkezli yaklaşımın yerini “vatandaş” merkezli yaklaşımın alması amaçlanıyor. Bütün sıkıntıları ile birlikte değişim süreci anayasanın kapısına dayanmış bulunuyor. İçinde yaşadığımız toplumun yaşadığı ve yaşamakta ...

Read More »